Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації як регіональний провайдер освітніх послуг здійснює свою роботу і у період воєнного стану. Подолавши момент невизначеності, ми продовжили дистанційне навчання публічних службовців.

З початку року підвищили кваліфікацію майже 2 тисячі осіб. Цей показник дозволяє стверджувати, що навіть в умовах війни навчання є «на часі». Всі державні інститути працюють! Країна живе!

Протягом березня-квітня корегувалися навчальні програми  актуалізовані воєнним станом. Серед інших розкривалися теми:

 • «Особливості трудових відносин в умовах воєнного стану»;
 • «Окремі питання нотаріату та міграційних процесів в умовах воєнного стану»;
 • «Перша домедична допомога»;
 • «Соціальна підтримка населення в умовах воєнного стану»;
 • «Психологічна допомога та підтримка в умовах війни»;
 • «Запобігання хімічній та радіоактивній небезпеці» та інші.

У травні ми намагалися повернутися  до програм, передбачених Планом-графіком на 2022 рік. Учасники навчання підвищували кваліфікацію за програмами «Проходження державної служби: практичні питання та особливості правового регулювання», «Ділова українська мова», «Практичні аспекти діяльності публічних службовців», а також «Ефективна комунікація та взаємодія».

Ми не зупиняємось, ми працюємо!

Приймаючи нові виклики, ми удосконалюємося та оперативно реагуємо на зміни, оновлюємо програми, залучаємо високопрофесійних викладачів із різних регіонів України (з нами фахівці з Києва, Харкова, Вінниці, Івано-Франківська, Полтави, Чернівців) й стильно здійснюємо якісний навчально-методичний супровід підвищення кваліфікації.

Віримо, що ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

І кожен на своєму місці наближає Перемогу!

Khmelnitsky Regional Center for Advanced Training as a regional provider of educational services carries out its work during the period of martial law. Having overcome the moment of uncertainty, we continued e-learning of public employees.

Since the beginning of the year, almost 2 thousand people have upgraded their qualifications. This indicator allows us to argue that even in war, learning is necessary. All public universities work! The country lives!

During March-April, learning programs updated by martial law were adjusted. Among others, topics were revealed:

 • «Features of labor relations in martial law»;
 • «Certain issues of notary and migration processes in martial law»;
 • «First pre-medical care»;
 • «Social support for the population in martial law»;
 • «Psychological assistance and support in conditions of war»;
 • «Prevention of Chemical and Radioactive Hazards» and others.

In May, we tried to return to the programs provided for by the Schedule for 2022. Participants of the training improved their qualifications under the programs «Completion of public service: practical issues and features of legal regulation,» «Business Ukrainian language,» «Practical aspects of the activities of public servants,» as well as «Effective communication and interaction.»

We don’t stop, we work!

Taking on new challenges, we improve and promptly respond to changes, update programs, attract highly professional teachers from different regions of Ukraine (we have specialists from Lutsk, Kyiv, Kharkiv, Vinnitsya, Ivano-Frankivsk, Poltava, Chernivtsi) and stylishly carry out high-quality educational and methodological support for advanced training.

We believe EVERYTHING WILL BE UKRAINE!

And everyone is in their place and brings Victory closer!